دسته: Entrepreneurship

Blog Posts Digital Marketing Entrepreneurship

بازاریابی دیجیتالی چیست و چرا شرکت‌ها آن‌را شامل استراتیژی بازاریابی شان کنند؟

بازاریابی دیجیتال که با نام های دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی اینترنتی هم شناخته می شود، به تمامی فعالیت های بازاریابی گفته می شود که با استفاده از ابزار دیجیتال یا در فضای اینترنت صورت می گیرد.